EN
Estrada Rzeszowska
Estrada Rzeszowska Facebook
Umowa Licencyjna

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa zawarta w dniu …..................................................................... w Rzeszowie,

Pomiędzy:

imię i nazwisko / nazwa, adres, PESEL / NIP, reprezentowaną przez:

 

………………………………………...................................................................................................

zwanym dalej Licencjodawcą

a

Estradą Rzeszowską, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 24, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 04, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, NIP 813-02-69-058, REGON 000279806, reprezentowaną przez Marcina Dziedzica – Dyrektora

zwaną dalej Licencjobiorcą

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej i nieograniczonej w czasie do korzystania przez Licencjobiorcę z utworów wyszczególnionych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy, na polach eksploatacji określonych w § 3.

§ 2

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.

§ 3

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu określonego w § 1.  na następujących polach eksploatacji:

 1. zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
 2. wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
 3. używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
 4. używanie w publicznych prezentacjach,
 5. używanie w publikacjach prasowych, audycjach radiowych, telewizyjnych i internetowych.

§ 4

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.

§ 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu.

2. Licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania umowy przy zastosowaniu odpowiednich przepisów ustawy, o której mowa w § 9.

§ 6

Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

§ 7

Licencjodawca zamieści każdorazowo w opisie utworu informację następującej treści: "Publikacja została nagrana w Studio Dźwięków Pogranicza przy Estradzie Rzeszowskiej. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych", a także opatrzy je logotypami Estrady Rzeszowskiej, Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz Studia Dźwięków Pogranicza, dostarczonych przez Licencjobiorcę.

§ 8

Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem cyfrowej bazy danych prowadzonej przez Licencjobiorcę.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

§10

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

§ 12

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy i jeden dla Licencjodawcy.

 

PODPIS Licencjobiorcy                                                                                 PODPIS Licencjodawcy

 


Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej z dnia…………………………………………………

Lista utworów objętych licencją, zgodnie z przedmiotem umowy opisanym w § 1

 

Lp.

Tytuł utworu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kalendarium
Więcej
 • 20.10.2019
  09:00
  [warsztaty] Who am I?
  Więcej
 • 21.10.2019
  09:00
  [WARSZTATY] Taichi chen - kurs poranny
  Więcej
Projekty
Więcej
 • AKADEMIA WOLONTARIATU
Galeria
Więcej
 • PIERWSZA GALERIA - AKWARIUM
Partnerzy
 • Estrada Rzeszowska
 • MKiDN
 • Wschód Kultury
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Kultura w Rzeszowie
 • Strony WWW Rzeszów
 • Rzeszowie ASY
 • Rzeszowska Akademia Fotografii
 • Erasmus+
 • INPRO
inkubatorkultury.eu, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Facebook widget
Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.