EN
Estrada Rzeszowska
Estrada Rzeszowska Facebook
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STUDIA NAGRAŃ „ESTRADA STUDIO”

Studio nagrań „Estrada Studio”, zwane dalej Studiem stanowi integralną część samorządowej instytucji kultury Estrada Rzeszowska i jest projektem realizowanym w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury. Studio świadczy usługi rejestracji muzyki niekomercyjnie, jednakże dopuszcza możliwość wykonywania komercyjnych nagrań, jakkolwiek Studio nie będzie konkurować z lokalnym biznesem muzycznym. Szczegółowe warunki korzystania ze Studia stanowi niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 26 maja 2017.

Celem Studia jest stworzenie warunków wspierających inicjatywy kultywujące dziedzictwo narodowe oraz kulturowe regionu Podkarpacia oraz ułatwianie lokalnym twórcom muzycznym rejestrację swojego dorobku twórczego. Motywację do podejmowania aktywności i współpracy twórców ze studiem jest możliwość darmowej rejestracji w jakości studyjnej, które może posłużyć jako narzędzie promocji twórczości w kraju i za granicą.

 1. Właścicielem Studia jest Estrada Rzeszowska, 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 24, Tel. 17 853 80 04;
   
 2. Ze Studia mogą korzystać wszyscy zainteresowani, w szczególności;
  1. Nieodpłatnie – twórcy muzyki związanej z dziedzictwem narodowym i kulturowym (priorytetowo traktowana będzie twórczość z obszaru Rzeszowa i  Województwa Podkarpackiego); twórcy muzyki ludowej w oryginale lub w autorskich adaptacjach (folklor, folk i pokrewne); twórcy muzyki autorskiej bez względu na gatunek (z zachowaniem warunków: teksty w języku polskim muszą stanowić nie mniej, niż 60% rejestrowanego materiału, muzyka autorska musi stanowić nie mniej, niż 60% rejestrowanego materiału; zarówno teksty i muzyka podlegające rejestracji nie mogą być publikowane wcześniej w innym miejscu / przez innego wydawcę);
    
  2. Odpłatnie – wszyscy zainteresowani, którzy nie spełniają kryteriów wymienionych w pkt. 2 ppkt. A, zgodnie z przyjętymi kosztami nagrań (1 godzina nagrania z realizatorem dźwięku – 80 zł brutto, mastering 1 utworu – 125 zł brutto);
    
 3. Twórcy korzystający ze Studia nieodpłatnie zobowiązani są do przekazania praw majątkowych do nagranego materiału na rzecz Estrady Rzeszowskiej, na podstawie odrębnej umowy, w której wskazane zostaną szczegółowe pola eksploatacji;
   
 4. Utwory zarejestrowane przez Studio nieodpłatnie nie mogą być wykorzystywane przez Twórców do jakiejkolwiek działalności komercyjnej;
   
 5. Wykonawcy utworów zarejestrowanych przez Studio muszą posiadać zgodę na wykorzystanie ich i muszą liczyć się z odpowiedzialnością materialną względem Estrady Rzeszowskiej, w przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia;
   
 6. Rejestracja na sesje nagraniowe, z uwagi na priorytetowe zobowiązania wynikające z bieżącej działalności kulturalnej realizowanej na rzecz Miasta Rzeszowa, muszą być każdorazowo ustalane indywidualnie; rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury pod adresem http://inkubatorkultury.eu/projekty/studio-dzwiekow-pogranicza-studio-nagran/, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności terminu przez uprawnionego pracownika Estrady Rzeszowskiej; Wszelkie zapytania odnośnie dostępnych terminów można kierować mailowo akawa@estrada.rzeszow.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 503 008 989 lub +48 17 853 80 04
   
 7. Przed rozpoczęciem nagrań twórcy zobowiązani są do zawarcia umowy licencyjnej z Estradą Rzeszowską, na podstawie której będą mogli zrealizować sesję nagraniową, pod rygorem odwołania sesji nagraniowej;
   
 8. Czas nagrania nie może przekraczać 6 godzin w ciągu 1 dnia;
   
 9. Opłaty wynikające z pkt. 2 ppkt b. należy uregulować przelewem bankowym na rachunek
  09 1020 4391 0000 6002 0145 0717, w terminie nie późniejszym, niż 7 dni przed rozpoczęciem nagrania, pod rygorem odwołania sesji nagraniowej;
   
 10. Uczestnikami sesji nagraniowych mogą być jedynie twórcy, których materiał muzyczny będzie podlegać rejestracji i ewentualnie członkowie zespołów twórców;
   
 11. Sesja nagraniowa i dostęp do Studia może odbywać się tylko i wyłącznie przy obecności uprawnionego pracownika Estrady Rzeszowskiej; nie ma możliwości korzystania ze Studia bez nadzoru;
   
 12. Nadzór nad Studiem i znajdującym się w nim sprzętem sprawuje upoważniony pracownik Estrady Rzeszowskiej, posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje do dokonywania nagrań i obsługi sprzętu. Istnieje możliwość realizacji nagrań i obsługi sprzętu przez wskazanego przez uczestników nagrania akustyka, jednakże musi się to odbywać  pod nadzorem pracownika Estrady;
   
 13. W ramach sesji nagraniowych Studio zapewnia profesjonalny sprzęt do rejestracji nagrań (m. in.: mikrofony pojemnościowe i dynamiczne, gniazda XLR i urządzenia D-BOX, kable opinające sprzęt, odsłuchy słuchawkowe);
   
 14. W ramach współpracy, po nagraniu dźwięku Studio zapewnia mix nagranego materiału oraz mastering. Istnieje możliwość dokonania mix’u i masteringu zarejestrowanego materiału dźwiękowego poza Studiem, po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z dyrekcją Estrady Rzeszowskiej;
   
 15. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Estrady Rzeszowskiej może wyrazić zgodę na dopuszczenie do nagrań twórców i materiału, który nie spełnia opisanych w pkt. 2 kryteriów;
   
 16. Dyrektor Estrady Rzeszowskiej może nie wyrazić zgody na realizację nagrań w Studio, bądź przerwać realizację rozpoczętych nagrań w następujących przypadkach:
   
  1. Nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
    
  2. Nieprzestrzegania przepisów ogólnych (w szczególności przepisów BHP) obowiązujących w Estradzie Rzeszowskiej,
    
  3. Zmiany bądź odstępstwa od określonych w pkt. 2 ppkt a. kryteriów realizacji nagrania,
    
  4. Stwierdzenia naruszenia przez twórców praw autorskich, osobistych bądź innych praw osób trzecich, a także dobrego imienia Miasta Rzeszów, obrazy uczuć religijnych bądź łamania ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych,
    
  5. A także w przypadkach nieopisanych powyżej, a szczególnie uzasadnionych i opisanych w informacji o jednostronnym rozwiązaniu zawartego porozumienia o współpracy;
    
 17. Na terenie Studia, a także w bezpośrednim pobliżu siedziby Estrady Rzeszowskiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających stan świadomości!
   
 18. Uczestnicy sesji nagraniowych zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności do zapoznania się z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącym pomieszczeń Studia;
   
 19. Studio nie zapewnia uczestnikom sesji nagraniowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy nagrań w czasie korzystania ze Studia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych;
   
 20. Uczestnicy małoletni mogą korzystać ze Studia pod opieką osoby dorosłej;
   
 21. W trakcie korzystania ze Studia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń mobilnych (ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych, smart fonów i tabletów), z uwagi na możliwość powodowania przez nie zakłóceń nagrania;
   
 22. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia do studia w trakcie nagrania, w szczególności jeśli zapalona jest lampka ON AIR | CISZA! TRWA NAGRANIE!;
   
 23. Uczestnicy nagrania są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych im przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika Estrady Rzeszowskiej, zwłaszcza dotyczących obsługi urządzeń i sprzętu nagłaśniającego; za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania przez uczestników nagrania, koszty jego naprawy ponoszą uczestnicy nagrania.
   
 24. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia pomieszczeń Studia po zakończeniu sesji nagraniowej w stanie niepogorszonym od chwili rozpoczęcia korzystania;
   
 25. Za treść dokonywanych nagrań odpowiadają twórcy / uczestnicy nagrania;
   
 26. Uczestnicy nagrań i osoby korzystające ze Studia są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   
 27. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu bądź poleceń wydawanych przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika Estrady Rzeszowskiej skutkuje przerwaniem nagrania oraz może stanowić podstawę do zerwania porozumienia o współpracy;
   
 28. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozpatruje Dyrektor Estrady Rzeszowskiej;
Kalendarium
Więcej
 • 20.10.2019
  09:00
  [warsztaty] Who am I?
  Więcej
 • 21.10.2019
  09:00
  [WARSZTATY] Taichi chen - kurs poranny
  Więcej
Projekty
Więcej
 • AKADEMIA WOLONTARIATU
Galeria
Więcej
 • PIERWSZA GALERIA - AKWARIUM
Partnerzy
 • Estrada Rzeszowska
 • MKiDN
 • Wschód Kultury
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Kultura w Rzeszowie
 • Strony WWW Rzeszów
 • Rzeszowie ASY
 • Rzeszowska Akademia Fotografii
 • Erasmus+
 • INPRO
inkubatorkultury.eu, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Facebook widget
Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.