EN
Estrada Rzeszowska
Estrada Rzeszowska Facebook
Regulamin wynajmu

 

Rzeszowski Inkubator Kultury, działa w strukturach Estrady Rzeszowskiej. Zadaniem Rzeszowskiego Inkubatora Kultury jest wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie kultury, działań społecznych i animacyjnych w Rzeszowie.

W Inkubatorze Kultury młode organizacje, grupy nieformalne i działacze kulturalni będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, zaś docelowo także marketingowe, doradcze, szkoleniowe. Rzeszowski Inkubator Kultury zagwarantuje też szereg inicjatyw dla rozwoju środowiska wolontariuszy w Rzeszowie, które jednocześnie będą wpływać na rozwój spójnego środowiska kulturalnego. W tym celu jednym z działań Inkubatora Kultury jest udostępnianie urządzeń biurowych, lokalu oraz wynajem składników majątku które mają w swoim posiadaniu. Rzeszowski Inkubator Kultury będzie podejmował się również realizacji autorskich działań kulturalnych prowadzonych przez Koordynatora i osoby z nim współpracujące. Miejsce to będzie spełniało także funkcje Biura Festiwalowego Europejskiego Stadionu Kultury.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1) Rzeszowski Inkubator Kultury będzie w skrócie nazywany Inkubatorem Kultury lub RIK.

2) Udostępniający – należy przez to rozumieć instytucję zarządzająca i realizującą zadanie prowadzenia RIKu tj. Estradę Rzeszowską.

3) Składniki majątku – należy przez to rozumieć pomieszczenia w budynku należącym do Inkubatora Kultury przy ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów oraz majątek ruchomy

4) Użytkownik – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, członków spółdzielni socjalnej, grupę nieformalną, osobę fizyczną (aktywnego mieszkańca miasta), studentów, młodzież licealną, itp., która zawarła z Udostępniającym umowę udostępnienia składników majątku i która ma w związku z tym obowiązek podpisania oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5) Koordynator – należy przez to rozumieć pracownika Udostępniającego, wykonującego czynności związanych z udostępnianiem składników majątku, o których mowa w pkt. 2).

ROZDZIAŁ II ZASADY UDOSTĘPNIANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

§2

1) Czynności związane z udostępnianiem składników majątku wykonuje w imieniu Udostępniającego Koordynator.

2) Rolą Koordynatora jest tworzenie programu merytorycznego działania Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

3) Do zadań Koordynatora należy ponadto:

a) przyjmowanie wniosków kierowanych do Udostępniającego o udostępnienie składników majątku,

b) informowanie Użytkowników o wydarzeniach realizowanych na terenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,

c) gromadzenie dokumentów,

d) przedstawianie Udostępniającemu wniosków w sprawie zawarcia, rozwiązania, wypowiedzenia i wykonywania umów udostępnienia składników majątku,

e) prowadzenie rejestru organizacji i osób korzystających ze wsparcia Rzeszowskiego Inkubatora Kultury i koordynowanie terminów udostępniania składników majątku,

f) bieżący nadzór nad stanem udostępnionych składników majątku,

g) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Korzystających wszelkich postanowień umownych i obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie,

h) podejmowanie bieżących decyzji technicznych dotyczących sposobu korzystania z udostępnionych składników majątku,

i) wydawanie osobom korzystającym z udostępnionych składników majątku poleceń nakazujących określony sposób zachowania się, rozstrzyganie sporów pomiędzy Korzystającymi.

4. Koordynator ma prawo dokonywania bieżącej kontroli sposobu wykorzystania udostępnionych składników majątku przez Korzystającego, a po zakończeniu korzystania, kontroli stanu zdawanych składników majątku.

§3

W ramach wsparcia infrastrukturalnego Inkubator Kultury oferuje następujące usługi:

1) udostępnienie adresu korespondencyjnego, szafki na dokumenty oraz biurka

2) najem pomieszczenia na tymczasowe biuro/siedzibę

3) najem biurka (odpłatny lub nieodpłatny)

4) nieodpłatne i odpłatne szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty.

§4

Decyzje w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie składników majątku o których mowa w §3 pkt. 1,2,3, podejmuje Udostępniający, który dokonuje oceny przedłożonego mu wniosku pod kątem zgodności celów działalności statutowej Korzystającego z misją Inkubatora Kulturalnego oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.).

§5

Nieodpłatne udostępnianie adresu korespondencyjnego oraz szafki na dokumenty odbywa się na podstawie Wniosku o udostępnienie składników majątku.

§6

1) Użytkownik odpowiada za urządzenia udostępnione do eksploatacji. Przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokumentowane jest wpisem do rejestru osób korzystających.

2) Korzystający z pomieszczeń odpowiadają za udostępnione wyposażenie lokalu.

§7

1) Wynajem pomieszczenia o którym mowa w §3 pkt. 2 i pkt. 3, odbywa się na podstawie Wniosku o udostępnienie składników majątku.

2) Wniosek rozpatrywany jest przez Koordynatora. W przypadkach wątpliwych Koordynator może wymagać opinii wydanej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa tj. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

3) Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.

4) Do wniosku należy dołączyć:

a) plan działań podmiotu/grupy na kolejne 6 miesięcy (za szczególnym zwróceniem uwagi na działania kulturalne skierowane do mieszkańców miasta, gotowość do pozyskiwania środków zewnętrznych, możliwy stopień wykorzystywania otrzymanego pomieszczenia lub majątku,

b) sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

§8

W przypadku, gdy ubiegającym się o udostępnienie składników majątku jest grupa nieformalna nie posiadająca osobowości prawnej, wówczas w imieniu takiej grupy z wnioskiem o udostępnienie składników majątku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, występuje jej lider, który także podpisuje umowę udostępnienia składników majątku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH

§ 9

Użytkownik ma prawo do:

1) korzystania ze składników majątku Udostępniającego zgodnie z umową,

2) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń Udostępniającego przeznaczonych do ogólnego użytku.

§ 10

1) Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z poszanowaniem zasad gospodarności z ogólnodostępnych urządzeń Udostępniającego w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

b) dbania o dobry stan udostępnionych składników majątku,

c) należytego zabezpieczenia składników majątku po zakończeniu ich używania oraz zdania ich w stanie uporządkowanym i niepogorszonym,

d) wykorzystywania składników majątku jedynie dla realizacji celu wskazanego w umowie,

e) rozsądnej i oszczędnej gospodarki ogólnodostępnymi mediami (woda, prąd, Internet),

f) informowania Udostępniającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w udostępnionych składnikach majątku, w szczególności: defektach technicznych, niesprawności, stwierdzonych pogorszeniach stanu technicznego,

g) przestrzegania przepisów właściwych dla obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ,

h) przestrzegania przepisów porządkowych, o których mowa w Regulaminie,

i) egzekwowania, również od osób trzecich przepisów porządkowych,

j)stosowania się do zaleceń Koordynatora.

2) Użytkownik jest zobowiązany do informowania w swojej działalności o fakcie korzystania z usług Rzeszowskiego Inkubtaora Kultury.

§ 11

Korzystający z pomieszczenia traci prawo do użytkowania pomieszczenia jeżeli:

1) został skreślony z listy korzystających,

2) oświadczył, że rezygnuje z prawa do korzystania z pomieszczenia w Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,

3) zalega z opłatami za okres 1 miesiąca,

4) prowadzi działalność sprzeczną z misją Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,

5) prowadzi działalność gospodarczą, nie włączając działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację pozarządową.

§ 12

Jakiekolwiek szkody powstałe przy korzystaniu ze składników majątkowych, będą usunięte na koszt użytkownika.

§ 13

1) Wszelkie ulepszenia, remonty, instalowanie urządzeń i sprzętu w udostępnianych składnikach majątku oraz jakiekolwiek zmiany możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Udostępniającego.

2) Udostępniający nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem nakładów, o których mowa w ust 1, poniesionych przez Użytkownika, chyba że jest to uregulowane w zawartej umowie.

§ 14

1) Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione przez Użytkownika w udostępnionej nieruchomości.

2) Użytkownikowi nie wolno korzystać ze składników majątku nie wymienionych w umowie.

3) Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z udostępnionych składników majątku.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 15

1) Na terenie Inkubatora Kultury zabrania się w szczególności:

a) udostępniania kluczy osobom trzecim,

b) przerabiania i zmieniania zamków drzwiowych bez zgody Koordynatora,

c) używania urządzeń emitujących dźwięki przekraczające dopuszczalne normy,

d) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

e) zażywania środków odurzających,

f) umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach w obiektach i na terenie bez zgody Udostępniającego,

g) instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz na sprzęcie Udostępniającego,

h) zmieniania ustawień sprzętu Udostępniającego,

i) dokonywania napraw, konfiguracji sprzętu, odłączania urządzeń zewnętrznych sprzętu Udostępniającego

2) Zabrania się wynoszenia sprzętów i przedmiotów będących własnością Udostępniającego poza teren nieruchomości Udostępniającego.

3) Użytkownik nie ma prawa odstępowania udostępnionych składników majątku innym osobom lub podmiotom.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

§ 16

1) Użytkownik może korzystać z pomieszczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 22.00 po wcześniejszym uzgodnieniu oraz w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu.

2) W uzasadnionych przypadkach koordynator może zdecydować o zamknięciu Rzeszowskiego Inkubatora Kultury wcześniej.

3) W dni wolne od pracy Rzeszowski Inkubator Kultury nie prowadzi działalności, jednak w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu może udostępnić swoją przestrzeń.

4) Pomieszczenia Rzeszowskiego Inkubatora Kultury są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie w przypadku gdy organizator także nie pobiera opłat za swoje działania. Jednocześnie od Użytkownika, którego działania są odpłatne pobierana jest opłata z tytułu użytkowania (ustalone indywidualnie wg cennika).

5) Obiekt nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

6) Rezerwacji pomieszczeń/szafek/innych dokonuje się osobiście lub telefonicznie.

7) Użytkownik rezerwujący jest zobowiązany do podania:

a) celu spotkania, tytułu wydarzenia, powodu rezerwacji,

b) przewidywanej liczby uczestników

c) informacji o pobieraniu, niepobieraniu opłat od uczestników

d) danych osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia

e) informacji o potrzebnym wyposażeniu.

8) Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Udostępniającego o rezygnacji z rezerwacji.

9) W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o rezygnacji Udostępniający może pozbawić prawa do korzystania z tej formy wsparcia.

10) Rzeszowski Inkubator Kultury jest upoważniony do zweryfikowania czy zaplanowane wydarzenie jest zgodne z deklaracją poprzez niezapowiedzianą wizytę monitorującą.

11) Rzeszowski Inkubator Kultury zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji w uzasadnionych przypadkach i poinformowania o tym Użytkownika.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

W przypadku niezgodności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu, a treścią zawartej umowy strony związane są treścią umowy.

§ 18

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1) Wniosek o udostępnienie składników majątku.

 

---

Projekty
Więcej
 • AKADEMIA WOLONTARIATU
Galeria
Więcej
 • PIERWSZA GALERIA - AKWARIUM
Partnerzy
 • Estrada Rzeszowska
 • MKiDN
 • Wschód Kultury
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Kultura w Rzeszowie
 • Strony WWW Rzeszów
 • Rzeszowie ASY
 • Rzeszowska Akademia Fotografii
 • Erasmus+
 • INPRO
inkubatorkultury.eu, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Facebook widget
Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.